365bet 站长工具 
北京遗产继承律师网


136-8355-1167

136-9926-1388


免费咨询电话

136-8355-1167

遗嘱公证范文

遗嘱是公民生前处理自己所有的财产及其他事务,并在其死后发生法律效力的行为。遗嘱公证是公证机关根据遗嘱人的申请,依法证明其立遗嘱的行为真实、合法的行为。经过公证的遗嘱一般不得变更或者撤销。

以下是公证遗嘱格式相关知识的汇总,仅供参考。

遗嘱公证书范本 ( ) 字第 号

兹证明__________(应写明姓名、性别、出生年月日和现住址)__________________日在 _______________________(地点或者公证处),在我和______(可以是其他公证员,也可以是见证人)的面前,立下了前面的遗嘱,并在遗嘱上签名(或者盖章)

经查,遗嘱人的行为和遗嘱的内容符合《中华人民共和国继承法》第16条的规定,是合法有效的。

中华人民共和国______()公证处 公证员:__________(签名章或签名) ____________________________

上一篇:
遗产继承指南